Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - Klubu Młodego Samorządowca

Pracę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013, jak co roku, rozpoczęliśmy od spotkania organizacyjnego z uczniami wybranymi w ogólnoszkolnych wyborach do Rady SU (przewodnicząca - Klaudia Faltyn, zastępca - Barbara Purat oraz skarbnik - Daniela Sapiecha). Ustaliliśmy wówczas terminy spotkań oraz wstępny plan pracy na bieżący rok szkolny, określając podstawowe cele pracy KMS i zadania do wykonania. Dokładny harmonogram działań zatwierdzony został na ogólnym spotkaniu wszystkich członków Klubu Młodego Samorządowca. Aby usprawnić pracę, uczniowie podzielili się według własnych zainteresowań na sekcje: dekoracyjną, informacyjną i gospodarczo - porządkową.

Już we wrześniu nowa rada KMS przeprowadziła wybory na Rzecznika Praw Ucznia, w których po raz kolejny gimnazjaliści swoim zaufaniem obdarzyli pana Mateusza Skuta.

Na jedno z pierwszych spotkań Klub Młodego Samorządowca zaprosił panią Dyrektor, która odpowiedziała na pytania uczniów.

W I semestrze roku szkolnego 2012/2013 aktywną pracę SU rozpoczął od opracowania harmonogramu dyżurów na korytarzach oraz przyłączył się do akcji "Dzień bez samochodu", w ramach której wykonał gazetkę na korytarzu. W późniejszym czasie wykonane zostały również gazetki: Dzień Chłopaka, Dzień bez papierosa, Halloween, Święto Niepodległości.

W ramach naszej działalności nadal prowadzimy zeszyt, w którym prowadzona jest systematyczna kontrola mundurków i obuwia szkolnego. Wciąż kontynuujemy akcję "Szczęśliwy numerek" oraz "Kolorowe piątki".

Wzorem lat ubiegłych wsparliśmy swoim działaniem trzy akcje charytatywne:

-         "POMÓŻ I TY", gdzie uzbieraliśmy 51 zł.

-         "Góra Grosza", podczas której zebraliśmy 105,08 zł.

-         Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

KMS włączył się także w akcję mającą na celu pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji chłopca, który ucierpiał w wypadku. W tym celu gimnazjaliści zbierają i segregują plastikowe nakrętki oraz rozdali rodzicom broszury, informujące o możliwościach udzielenia pomocy Damianowi. W dalszym ciągu samorządowcy prowadzą konkurs "Mistrza Frekwencji", w którym wygrywa kl. I i III b oraz na "Najlepiej dyżurującą klasę" - po pierwszym semestrze prowadzi klasa III a. Od października prowadzimy sklepik, który pomaga nam w finansowaniu naszych inicjatyw. Opracowaliśmy również „Regulamin dyżurów przy wejściu do szkoły”.

Kalendarz szkolny obfituje w wiele imprez, w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 przygotowaliśmy uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - „Belfry 2012”, a na ręce pani Dyrektor złożyliśmy tort dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Zorganizowaliśmy dyskotekę z okazji Pasowania na Gimnazjalistę połączoną z Dniem Chłopaka. Z okazji tego święta wszystkich chłopców naszej szkoły poczęstowaliśmy słodyczami. Nie zapomnieliśmy też o męskiej części Grona Pedagogicznego, która także otrzymała upominek. Zgodnie z tradycją 29 listopada przeprowadziliśmy dyskotekę andrzejkową. Z okazji Mikołajek, częstowaliśmy czekoladkami zarówno uczniów, jak i nauczycieli, a 12 grudnia zorganizowaliśmy wyjazd do kina w Kędzierzynie-Koźlu na film "Hotel Transylwania". Samorządowcy jak co roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia złożyli nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom życzenia i obdarowali ich upominkami. W ostatnim tygodniu I semestru, w związku z zbliżającymi się feriami zimowymi, wykonaliśmy gazetkę na korytarzu pod hasłem "Bezpieczne ferie" oraz na apel gospodarczo – porządkowy zaprosiliśmy policjanta, który przeprowadził pogadankę wśród gimnazjalistów o bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu oraz o tym, jak unikać zagrożeń.

Stale informujemy nauczycieli i uczniów o pracy oraz akcjach SU, poprzez uaktualnianie tablicy informacyjnej oraz współpracę z samorządami klasowymi. Prowadzimy również zeszyt protokołów ze spotkań SU, które odbywają się zgodnie z złożonym harmonogramem. Na bieżąco staramy się również zamieszczać na stronie internetowej szkoły informacje o podejmowanych przez KMS działaniach.

Wiosek do dalszej pracy:

We współpracy z policją przeprowadzić akcję „Jabłko czy cytryna”.

Z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości SU Klub Młodego Samorządowca przygotował gazetkę na II piętrze na temat tego święta.

Oprac.: Klaudia Faltyn

Z okazji Halloween SU Klub Młodego Samorządowca Gimnazjum wykonał gazetkę na II piętrze na temat tego święta.

Halloween, Hallowe'en – zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej. Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E'en, czyli wczesniejszym "All Hallows' Eve" – wigilia Wszystkich Świętych.

Oprac.: Klaudia Faltyn

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: Klaudia Faltyn

Zastępca: Barbara Purat

Skarbnik: Daniela Sapiecha

Opiekun: pani Justyna Kuśnierz

Spotkania Klubu Młodego Samorządowca odbywają się we wtorki na 8 lekcji.

PLAN PRACY SU-KLUBU MŁODEGO SAMORZĄDOWCA GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Cele SU- Klubu Młodego Samorządowca:

1.    Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

2.    Rozwijanie demokratycznych form współżycia w oparciu o zasady solidarności, tolerancji i sprawiedliwości.

3.    Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły.

4.    Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię szkoły.

5.    Informowanie całej społeczności o swoich przedsięwzięciach.

6.    Samofinansowanie potrzeb SU- Klubu Młodego Samorządowca.

7.    Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.

8.    Przedstawienie władzą szkoły opinii i potrzeb uczniów.

Regulamin SU- Klubu Młodego Samorządowca

Gimnazjum w Ścinawie Małej

§ 1.

Postanowienia ogólne 

1.      SU- Klubu Młodego Samorządowca Gimnazjum w Ścinawie Małej działa w oparciu o art.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r.

2.      SU- Klubu Młodego Samorządowca tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

3.      SU- Klubu Młodego Samorządowca jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

4.      Działalność SU- Klubu Młodego Samorządowca wspierają i nadzorują opiekunowie tj. nauczyciele wybrani przez uczniów.

§ 2.

 Organy SU- Klubu Młodego Samorządowca

1.      Organami SU- Klubu Młodego Samorządowca są:

a.       Przewodniczący Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca

b.      Rada SU- Klubu Młodego Samorządowca

c.       Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych

d.      Rady Klasowe

2.      Rada SU- Klubu Młodego Samorządowca składa się z:

a.       Przewodniczącego

b.      Zastępcy przewodniczącego

c.       Skarbnika

d.      Członków rady

3.      O liczebności Rad Klasowych decydują Samorządy Klasowe.

§ 3.

 Kompetencje Organów SU- Klubu Młodego Samorządowca 

1.      Przewodniczący Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca:

a.       reprezentuje SU- Klubu Młodego Samorządowca,

b.      kieruje pracą Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca,

c.       przewodniczy obradom Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca,

d.      organizuje współpracę Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca z radami klasowymi.

2.      Rada SU- Klubu Młodego Samorządowca:

a.       podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU- Klubu Młodego Samorządowca,

b.      opracowuje plan pracy SU- Klubu Młodego Samorządowca,

c.       kieruje bieżącą pracą SU- Klubu Młodego Samorządowca,

d.      reprezentuje SU- Klubu Młodego Samorządowca wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,

e.       informuje o prawach i obowiązkach uczniów,

f.       organizuje referendum w sprawach ważnych dla szkoły,

g.      współpracuje z przewodniczącymi klas,

h.      opiniuje inne sprawy i dokumenty na prośbę dyrektora szkoły.

3.      Dyrektor zapewnia organom SU- Klubu Młodego Samorządowca warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz współpracuje z Radą poprzez przewodniczącego SU- Klubu Młodego Samorządowca i opiekunów SU- Klubu Młodego Samorządowca.

§ 4.

Zasady i tryb wyborów Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca

1.      Członkami władz SU- Klubu Młodego Samorządowca mogą być wyłącznie uczniowie Gimnazjum w Ścinawie Małej. W chwili odejścia ucznia ze szkoły (ukończenie nauki, zmiana szkoły, itp.) automatycznie przestaje on być członkiem SU- Klubu Młodego Samorządowca i jego władz.

2.      Samorząd szkolny wyłania się w wyniku wyborów powszechnych, równych i tajnych.

3.      Do samorządu kandydują uczniowie wybrani na forum każdej klasy. Każda klasa może zgłosić 1 do 2 kandydatów.

4.      Kandydat do samorządu szkolnego musi legitymować się dobrymi wynikami w nauce, bardzo dobrym zachowaniem.

5.      Nad organizacją i przebiegiem wyborów czuwa komisja wyborcza wyłoniona z samorządów klas na ogólnym zebraniu.

6.      Wybory poprzedzone są kampanią wyborczą.

7.      Kadencja wszystkich organów SU- Klubu Młodego Samorządowca trwa jeden rok.

8.      Wybory Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca odbywają się w czerwcu każdego roku.

§ 5.

 Opiekun SU- Klubu Młodego Samorządowca

1.      Opiekuna SU- Klubu Młodego Samorządowca wybiera społeczność uczniowska w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.

2.      Kadencja opiekuna trwa dwa lata i nie dłużej niż przez dwie kadencje.

3.      Wybory odbywają się we wrześniu.

4.      Rolą opiekuna jest doradzanie i pomaganie SU- Klubu Młodego Samorządowca w realizowaniu jego zadań.

§ 6.

Dokumentacja SU- Klubu Młodego Samorządowca

1.      Regulamin SU- Klubu Młodego Samorządowca

2.      Zeszyt /segregator protokołów Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca

3.      Roczny plan pracy Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca

 § 7.

Sposób podejmowania decyzj

1.      Członkowie Rady zbierają propozycje, opinie i wnioski w poszczególnych klasach.

2.      Członkowie Rady przedstawiają zebrane materiały na posiedzeniach Rady.

3.      Wszystkie decyzje podejmowane są poprzez jawne głosowanie większością głosów.

4.      Każdy członek Rady ma równe prawo głosu.

§ 8.

Fundusze SU- Klubu Młodego Samorządowca

1.      SU- Klubu Młodego Samorządowca może posiadać własny fundusz.

2.      Fundusz SU- Klubu Młodego Samorządowca może być tworzony:

a.       z kwot uzyskanych ze zorganizowanych przez SU- Klubu Młodego Samorządowca imprez,

b.      z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

c.       z kwot uzyskanych za wykonaną pracę przez uczniów,

d.      ze środków przekazanych przez Radę Rodziców i innych,

e.       z zysków ze sprzedaży towarów w sklepiku szkolnym,

f.       składek klasowych, których wysokość ustala Rada Uczniowska na początku roku szkolnego. 

§ 9.

Postanowienia końcowe 

1.      Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).

2.      Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub opiekun SU- Klubu Młodego Samorządowca. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.

3.      Zebrania Rady SU- Klubu Młodego Samorządowca zwołuje Przewodniczący lub opiekun SU- Klubu Młodego Samorządowca.

4.      Regulamin SU- Klubu Młodego Samorządowca jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (biblioteka szkolna).

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SU-KLUBU MŁODEGO SAMORZĄDOWCA GIMNAZJUM

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TERMIN

ZADANIA DO REALIZACJI

CELE

Cały rok

1. Stałe informowanie uczniów, nauczycieli o życiu szkoły.

2. Praca na rzecz szkoły :

- pełnienie dyżurów szkolnych;

- bieżące uzupełnianie kroniki szkolnej.

3. Opieka nad pomnikiem.

4. Kontynuowanie „Kolorowych piątków”.

5. Prowadzenie „Szczęśliwego numerka” (osoba z wylosowanego numerka nie jest pytana w danym dniu ).

6. Rozwijanie samorządności uczniów.

-rozwijanie samorządności.

 

Wrzesień

1. Przygotowanie harmonogramu pracy na bieżący rok szkolny:

- ustalenie zasad spotkań SU i organizacja apeli gospodarczo-porządkowych;

- przygotowanie informacji na gazetkach samorządowych oraz propagowanie wartości wynikających z planu pracy szkoły.

2. Sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i Ty”.

3. Organizacja Dnia Chłopaka.

4. Rozpoczęcie konkursów na : „Najlepiej dyżurującą klasę” i „ Mistrz frekwencji” 

- stworzenie podstaw do zbudowania SU;

- kształtowanie umiejętności głosowania;

- umiejętność planowania działań i zamierzeń oraz pracy w grupach;

- wyczulenia na problemy innych ludzi;

- integracja młodzieży;

- rozwijanie samorządności u uczniów i aktywności społecznej.

Październik

1. Współudział w organizacji imprez szkolnych.

2. Dzień Edukacji Narodowej.

3. Dyskoteka dla uczniów I kl. Gimnazjum.

 

 

- wdrażanie do systematycznego udziału w zajęciach szkolnych;

- kształtowanie poczucia przynależności do szkoły;

- pogłębianie szacunku dla zawodu nauczyciela.

Listopad

1. Organizacja szkolnych Andrzejek.

2. Udział w akcji „Góra grosza”.

- integracja młodzieży;

- uczenie zasad kulturalnej zabawy;

- umiejętność pracy dla dobra innych.

Grudzień

1. Organizacja szkolnych Mikołajek.

2. Życzenia świąteczne dla pracowników szkoły.

3. Święta Bożego Narodzenia:

- ubranie choinki szkolnej.

- utrwalenie tradycji szkolnej;

- integracja ze środkiem lokalnym.

Styczeń

1. Udział w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”.

2. Przygotowanie sprawozdania z działalności SU z I semestru.

 

- integracja ze środkiem lokalnym;

- umiejętność pracy dla dobra innych;

- kształcenie umiejętności spostrzegania własnych działań i ich efektywności.

Luty

2. Organizacja Walentynek w szkole.

3. Udział w akcji edukacyjnej „ Dzień Bezpiecznego Internetu”

- uczenie sztuki okazywania uczuć;

- edukacja prozdrowotna.

Marzec

1. Przygotowanie i organizacja Powitania wiosny.

2. Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

- uczenia zasad kulturalnej zabawy;

- podtrzymanie tradycji szkolnej, rodzinnej i narodowej.

Kwiecień

1. Udział w Tygodniu Kultury Zdrowotnej.

- edukacja prozdrowotna.

Maj

1.  Udział w akcjach: „Dzień bez papierosa” oraz „Trzymaj formę”.

 

- kształtowanie poczucia przynależności do szkoły;

- edukacja prozdrowotna.

Czerwiec

1. Pomoc w zorganizowaniu „Festynu rodzinnego”.

2. Podsumowanie konkursów :

- na Najlepiej dyżurującą klasę,

- Mistrz Frekwencji.

3. Przygotowanie sprawozdań z działalności Su w II semestrze.

4. Wybory do Rady SU.

5. Giełda podręczników.

- integracja ze środowiskiem lokalnym;

- umiejętność współzawodnictwa;

- kształtowanie umiejętności spostrzegania własnych działań i efektywności;

- kształtowanie umiejętności głosowania;

- umiejętność prezentowania własnej osoby.

SEKCJE

1.    Dekoracyjna:

·         Barbara Purat

·         Aleksandra Małysiak

·         Daniela Sapiecha

·         Karolina Konarska

·         Małgorzata Bryja

 

2.    Informacyjna:

·         Klaudia Faltyn

·         Aleksandra Gąsiorek

·         Justyna Smolnicka

·         Przemysław Rembacz

·         Wojciech Pieczara

 

3.    Gospodarczo – porządkowa:

·         Paweł Śliwiński

·         Adrian Pasiniewicz

·         Emilia Gąsior

·         Klaudia Pucek

·         Oliwia Ziaja

·         Angelika Wilk

 

DYŻURY NA KORYTARZACH - GIMNAZJUM

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

klasa III b

klasa III a

klasa II

klasa I

17.09 - 28.09

01.10 - 12.10

15.10 - 26.10

29.10 - 09.11

12.11 - 23.11

26.11 - 7.12

10.12 - 21.12

02.01 - 11.01

14.01 - 25.01

11.02 - 22.02

25.02 - 08.03

11.03 - 22.03

25.03 - 05.04

08.04 - 19.04

22.04 - 03.05

06.05 - 17.05

20.05 - 31.05

03.06 - 14.06

17.06 - 21.06

24.06 - 28.06

Powrót do strony głównej